แบบสอบถาม

สถานะ : ปิดแบบแบบสอบถามสำหรับการวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู : The design and development of typeface and font computer program : CRU fonts family.
   หลังจากที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงาน การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จากแฟ้มเอกสารการนำเสนอผลงานออกแบบ ทั้งทางตรงและทางออนไลน์แล้ว ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยสร้างสรรค์และการพัฒนา หลังจากสถานะการปิดการรับข้อมูทางแบบสอบถามแล้วหากท่านประสงค์แสดงความคิดเห็น ก็เชิญท่าน Comment ในท้ายโพสต์แต่ละรายการได้เลย ส่วนท่านที่ได้กรุณาให้ที่อยู่และอีเมลไว้เพื่อขอรับฟ้อนต์ไปทดลองใช้ในภารกิจส่วนตนตามเงื่อนไขที่แจ้งนั้น ทางผู้วิจัยขอเวลาแก้ไขผลงานตามคำแนะนำและจะจัดส่งให้โดยเร็ว ขอบคุณนะครับ

5 ความคิดเห็น: