วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ฟ้อนต์ใหม่ชื่อ PrachidSans โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร วันที่ 2/4/2558

ภาระกิจงานออกแบบตัวพิมพ์ ผลงานที่ได้นำไปใช้จริงในวันสำคัญ 2 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สื่อ ปชส.กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ด้วยตัวฟ้อนต์ใหม่ชื่อ PrachidSans โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ออกแบบนำเสนอสื่อให้โดย อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความสำคัญหรือจุดเด่นของผลงานวิจัยฟ้อนต์ ซีอาร์ยู

ความสำคัญหรือจุดเด่นของผลงานวิจัยฟ้อนต์ ซีอาร์ยู
เป็นงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นผลงานวิจัยพัฒนาทดลองด้านการออกแบบสร้างสรรค์แบบตัวอักษรตัวพิมพ์หรือรูปอักขระศิลป์(Glyph Image & Lettering Design) ทางด้านการพิมพ์(Typography) โดยบูรณาการความรู้ เทคนิควิธีทางการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programing) เพื่อให้ได้เป็นผลงานนวัตกรรมที่เรียกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ (Font Files) มีรูปลักษณ์ของแบบอักขระที่สื่อแสดงแทนความเป็นเอกลักษณ์ของ”ชาวราชภัฏ” โดยสื่อสารผ่านการใช้รูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่ตั้งชื่อแบบตัวพิมพ์ว่า ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU fonts family) รวมจำนวน 24 ฟ้อนต์ไฟล์ ได้แม่แบบชุดแบบตัวพิมพ์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะเฉพาะของขนาด สัดส่วนโครงสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทยและภาษาลาติน เป็นไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ที่มีชุดคำสั่งประกอบ(Scripts) เพื่อควบคุมการโปรแกรมการพิมพ์ตามรหัสกำกับอักขระมาตรฐานยูนิโค๊ดและตำแหน่งบนแป้นพิมพ์สากลแบบ QWERTY โดยมีการประกาศแจ้งสัญญาอนุญาตสิทธิ์แก่ผู้ใช้ (CRU Fonts Family End User License Agreement (CRU-EULA) เป็นเงื่อนไขการนำไปใช้งานส่วนบุคคล เพื่อการศึกษา การสื่อสารในองค์กรและในเชิงพาณิชย์ สามารถใช้เป็นข้อมูลนำแจ้งจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็นกรรมสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 24 รายการ และในปี 2556 ผู้วิจัยได้นำแบบ CRU-LanChand56 ไปออกแบบพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ชุดใหม่ โดยมีลิขสิทธิ์ร่วมจัดจำหน่าย กับบริษัท ดีบี ดี ไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบบฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ ภายใต้แบรนด์ของฟ้อนต์ตระกูล DB Font โดยตั้งชื่อชุดฟ้อนต์ใหม่ว่า ดีบี บางพูด (DB BangPood X) มีจำนวน 4 รูปแบบคือ DB BangPood X, DB BangPood X Italic, DB BangPood X Bold, และ DB BangPood X Bold Italic ผลงานวิจัยที่ได้สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม ต่อการพัฒนากิจการ กิจกรรมใด ของผู้วิจัย บุคคล หน่วยงาน มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมอื่นๆที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ได้อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์ ดังเช่น

1.การนำไปใช้ติดตั้ง (Install) ร่วมใช้โดยตรงเป็นแบบทางเลือกใช้เป็นตัวพิมพ์ของระบบ (Computer System Fonts) ซึ่งใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบวินโดวส์(Windows OS) ระบบแมคอินทอช (MAC OS) และระบบลินุกซ์(LINUX OS) โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั่วโลก ด้วยไฟล์ .TTF,OTF และ WOFF โดยได้เผยแพร่ไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตได้ที่ Research KM WebSite URL : http://cru-font.blogspot.com http://www.thaifont.info ,http://www.chandrakasem.info ,

2.การใช้เป็นแบบอักษรและตัวพิมพ์ทางเลือกในไฟล์เอกสารใดๆ ระบบใดๆที่ใช้ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ เพื่อการผลิตข่าวสาร ตกแต่งเอกสารข้อความหรือสารสนเทศใดๆ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ใดๆ ที่ถูกติดตั้งร่วมใช้งานบนโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ(Menu Font) หรือเชื่อมโยงคำสั่งเรียกร่วมใช้งานแบบออนไลน์(Embeded WebFont)ได้จากทั่วโลก

3.องค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการใช้ฟ้อนต์ชุดนี้ เพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสื่อทัศน์ (Visual Communication Element) เพื่อการสื่อสารด้วยงานกราฟิกระบบอัตลักษณ์องค์กร ( Corporate Graphic Identity System )นับตั้งแต่ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการบริการ งานระบบป้าย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เป็นส่วนเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานที่มาเดิมของการก่อตั้งสถานศึกษา หลักสูตรปริญญาหรือปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจสืบเนื่องในฐานะ “คนของพระราชา” ร่วมกัน

4.ผลงานสร้างสรรค์อันเป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ชุดนี้ เป็นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง เป็นสื่อกลางตั้งต้น ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ การเรียนรู้ และสร้างอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเมื่อมีประสบการณ์ร่วมที่เข้าใจความหมายได้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นวัฒนธรรมทางภาษา ทางการพิมพ์ เขียน อ่าน ของมนุษย์ เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะของการสร้างสื่อ การสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสาร ใช้ถ่ายทอด ส่งต่อสารในกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ฯลฯ ดังที่ปรากฏเห็นการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งร่วมในปัจจัยสี่รอบตัวเราเสมอ เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ในวิถีการดำรงชีพของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งผู้สร้างสรรค์และหรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์สามารถถือครองลิขสิทธิ์ได้ยืนยาวร่วม 100 ปี

5.ผู้วิจัยได้นำฟ้อนต์ชุดตระกูลนี้ไปใช้ประโยชน์จริงและมอบเป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป ในเขตจังหวัดชัยนาทและจังหวัดปราจีนบุรี ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ในโครงการวิจัยอันเป็นผลสืบเนื่องต่อมา เป็นโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของชุมชนในปีถัดมา ทำให้มีผู้ประกอบการในชุมชน ได้สิทธิประโยชน์จากการใช้งานลิขสิทธิ์ฟ้อนต์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย สามารถนำไปร่วมใช้งานสื่อสารใช้ในองค์กร ก่อให้เกิดกิจการใหม่ เกิดพัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมออกแบบพัฒนา เป็นต้นทุนเพื่อการสร้างแบรนด์ เครื่องหมายทางการค้า ตราสัญลักษณ์ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น 

1. กับการวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2556) มีผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 8 อำเภอ ได้รับการพัฒนาต้นแบบและไฟล์กราฟิกตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 16 ราย 16 ผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Research KM Site URL: http://chainatotop.blogspot.com

2.การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Research KM Site URL: http://kanchanaburiotop.blogspot.com

3. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี (2557) มีผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการจาก 6 อำเภอ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้ต้นแบบและไฟล์กราฟิกตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จริง จำนวน 20 ราย 20 ผลิตภัณฑ์ ได้บรรจุภัณฑ์จริงเพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ละ 2,000 ชิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Research KM Site URL: http://prachinburi-aec.blogspot.com

4.การวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 ราย ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยพัฒนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Research KM Site URL: http://chainatbrand.blogspot.com

5.ใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ทั้ง 40 แห่ง ทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลงานจากการวิจัยออกแบบฟ้อนต์ มีการปรับแบบใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์


ผลงานจากการวิจัยออกแบบฟ้อนต์ มีการปรับแบบใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ วางตลาดแล้ววันนี้ ชื่อฟ้อนต์ ดีบี บางพูด มี 4 สไตล์ครับ จำหน่ายร่วมกับฟ้อนต์ในชุดที่ 11 ซึ่งมีฟ้อนต์อื่นๆอีกรวม 12 ชุด โดยบริษัท ดีบีฟ้อนต์  เชิญอุดหนุนได้ที่ http://www.dbfont.biz/fontsample.php

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ได้นำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง“การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน” The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 7.12.2013 The 7th International Research Conference Academics-Research on "Sustainable Local Development toward ASEAN Community". At Uttaradit Rajabhat University ,Uttradit Province,Thailand.Participated as Oral Presenter of research title" The design and development of typeface and font computer program:CRU font family." Group : Innovation Social and Technology Research Presentation 1.at 13.20-13.40 ICIT 4th Floor Room no.404

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดฟ้อนต์ผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Typeface design is not a quick or easy job


Design and developing a usable text typeface is not a quick or easy job; it integrates art, design,skill,technical,computer knowledge, and hard work.
Assistant Professor Prachid Tinnabutr,2013

การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์ (Typeface design and development) ให้สามารถนำไปใช้งานกับการพิมพ์ได้ดีนั้น นับเป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลา การทุ่มเทเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเป็นภาระงานที่ผู้ออกแบบพัฒนาจำเป็นจะต้องมีการใช้ความชำนาญทางศิลปะและการออกแบบ ทักษะ ฝีมือ ความรู้ทางเทคนิค ทางคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมนั่นเอง
ผศ.ประชิด ทิณบุตร, 2556

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลงานการออกแบบฟ้อนต์ งานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์(Creative Research) CRU-font familyเรียนทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม และขอขอบคุณที่กรุณามีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยของกระผมในครั้งนี้ 
 ในปี 2556 นี้มีการพัฒนาและโปรแกรมใหม่ตาม template ใหม่ ชื่อ CRU Font Template มีแบบตัวพิมพ์ จำนวน 4 ชุด รวม 24 รูปแบบ คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 1.CRU ChandJarus 56 2.CRU ChandJarus 56 Italic 3.CRU ChandJarus 56 Expd 4.CRU ChandJarus 56 Expd Italic 5.CRU ChandJarus 56 Expd 3D 6.CRU ChandJarus 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 7.CRU Chandra 56 8.CRU Chandra 56 Italic 9.CRU Chandra 56 Expd 10.CRU Chandra 56 Expd Italic 11.CRU Chandra 56 Expd 3D 12.CRU Chandra 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 13.CRU Chandrakasem 56 14.CRU Chandrakasem 56 Italic 15.CRU Chandrakasem 56 Expd 16.CRU Chandrakasem 56 Expd Italic 17.CRU Chandrakasem 56 Expd 3D 18.CRU Chandrakasem 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 19.CRU LanChand 56 20.CRU LanChand 56 Italic 21.CRU LanChand 56 Bold 22.CRU LanChand 56 Bold Italic 23.CRU LanChand 56 Expd 24.CRU LanChand 56 Expd Italic บันทึกเป็นไฟล์ฟ้อนต์เป็น 3 ชนิดคือ .ttf,.otfและwoff รวมจำนวนไฟล์ทั้งสิ้น 72 ไฟล์ ตามวาระครบรอบ 72 ปี จันทรเกษม เมื่อปี 2555  สำหรับการเผยแพร่ผลงานออกแบบฟ้อนต์ที่สมบูรณ์ และมอบให้ให้มีการดาวน์โหลดไปใช้งานบางฟ้อนต์นั้น ให้ท่านติดตามได้จากที่ เว็บไซต์ www.chandrakasem.info และที่ www.thaifont.info ที่ผู้วิจัยจะได้นำเสนอผลผลงานวิจัยในลำดับต่อไป


ลงานการออกแบบฟ้อนต์เป็นงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ( Creative Research ) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีพ.ศ. 2555 ชื่อฟ้อนต์จันทรา หนึ่งในชุดฟ้อนต์ตระกูล CRU-Font Family ทดลองนำมาจัดองค์ประกอบให้เห็นการนำไปใช้งานจริงในลักษณะของ Poster Presentation ทำด้วย Illustrator แล้วส่งออกเป็นไฟล์.jpg หรือ .psd