วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2560 ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข ฟ้อนต์ 9 TerdThai คือแบบ 1 ใน 9 แบบตัวพิมพ์ที่แจก มีให้ใช้ 3 ตัว เลือกใช้ตามใจชอบมีทั้งแบบธรรมดาและสคริปต์ คือ ฟ้อนต์ 9 TerdThai 2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2 ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เวลา 9.09 น.เป็นต้นไป ทั้งชุด มี 9 แบบ โดย นักออกแบบ 9 คน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ฟ้อนต์ใหม่ชื่อ PrachidSans โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร วันที่ 2/4/2558

ภาระกิจงานออกแบบตัวพิมพ์ ผลงานที่ได้นำไปใช้จริงในวันสำคัญ 2 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สื่อ ปชส.กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ด้วยตัวฟ้อนต์ใหม่ชื่อ PrachidSans โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ออกแบบนำเสนอสื่อให้โดย อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความสำคัญหรือจุดเด่นของผลงานวิจัยฟ้อนต์ ซีอาร์ยู

ความสำคัญหรือจุดเด่นของผลงานวิจัยฟ้อนต์ ซีอาร์ยู
เป็นงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นผลงานวิจัยพัฒนาทดลองด้านการออกแบบสร้างสรรค์แบบตัวอักษรตัวพิมพ์หรือรูปอักขระศิลป์(Glyph Image & Lettering Design) ทางด้านการพิมพ์(Typography) โดยบูรณาการความรู้ เทคนิควิธีทางการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programing) เพื่อให้ได้เป็นผลงานนวัตกรรมที่เรียกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ (Font Files) มีรูปลักษณ์ของแบบอักขระที่สื่อแสดงแทนความเป็นเอกลักษณ์ของ”ชาวราชภัฏ” โดยสื่อสารผ่านการใช้รูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่ตั้งชื่อแบบตัวพิมพ์ว่า ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU fonts family) รวมจำนวน 24 ฟ้อนต์ไฟล์ ได้แม่แบบชุดแบบตัวพิมพ์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะเฉพาะของขนาด สัดส่วนโครงสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทยและภาษาลาติน เป็นไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ที่มีชุดคำสั่งประกอบ(Scripts) เพื่อควบคุมการโปรแกรมการพิมพ์ตามรหัสกำกับอักขระมาตรฐานยูนิโค๊ดและตำแหน่งบนแป้นพิมพ์สากลแบบ QWERTY โดยมีการประกาศแจ้งสัญญาอนุญาตสิทธิ์แก่ผู้ใช้ (CRU Fonts Family End User License Agreement (CRU-EULA) เป็นเงื่อนไขการนำไปใช้งานส่วนบุคคล เพื่อการศึกษา การสื่อสารในองค์กรและในเชิงพาณิชย์ สามารถใช้เป็นข้อมูลนำแจ้งจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็นกรรมสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 24 รายการ และในปี 2556 ผู้วิจัยได้นำแบบ CRU-LanChand56 ไปออกแบบพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ชุดใหม่ โดยมีลิขสิทธิ์ร่วมจัดจำหน่าย กับบริษัท ดีบี ดี ไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบบฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ ภายใต้แบรนด์ของฟ้อนต์ตระกูล DB Font โดยตั้งชื่อชุดฟ้อนต์ใหม่ว่า ดีบี บางพูด (DB BangPood X) มีจำนวน 4 รูปแบบคือ DB BangPood X, DB BangPood X Italic, DB BangPood X Bold, และ DB BangPood X Bold Italic ผลงานวิจัยที่ได้สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม ต่อการพัฒนากิจการ กิจกรรมใด ของผู้วิจัย บุคคล หน่วยงาน มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมอื่นๆที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ได้อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์ ดังเช่น

1.การนำไปใช้ติดตั้ง (Install) ร่วมใช้โดยตรงเป็นแบบทางเลือกใช้เป็นตัวพิมพ์ของระบบ (Computer System Fonts) ซึ่งใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบวินโดวส์(Windows OS) ระบบแมคอินทอช (MAC OS) และระบบลินุกซ์(LINUX OS) โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั่วโลก ด้วยไฟล์ .TTF,OTF และ WOFF โดยได้เผยแพร่ไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตได้ที่ Research KM WebSite URL : http://cru-font.blogspot.com http://www.thaifont.info ,http://www.chandrakasem.info ,

2.การใช้เป็นแบบอักษรและตัวพิมพ์ทางเลือกในไฟล์เอกสารใดๆ ระบบใดๆที่ใช้ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ เพื่อการผลิตข่าวสาร ตกแต่งเอกสารข้อความหรือสารสนเทศใดๆ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ใดๆ ที่ถูกติดตั้งร่วมใช้งานบนโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ(Menu Font) หรือเชื่อมโยงคำสั่งเรียกร่วมใช้งานแบบออนไลน์(Embeded WebFont)ได้จากทั่วโลก

3.องค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการใช้ฟ้อนต์ชุดนี้ เพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสื่อทัศน์ (Visual Communication Element) เพื่อการสื่อสารด้วยงานกราฟิกระบบอัตลักษณ์องค์กร ( Corporate Graphic Identity System )นับตั้งแต่ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการบริการ งานระบบป้าย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เป็นส่วนเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานที่มาเดิมของการก่อตั้งสถานศึกษา หลักสูตรปริญญาหรือปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจสืบเนื่องในฐานะ “คนของพระราชา” ร่วมกัน

4.ผลงานสร้างสรรค์อันเป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ชุดนี้ เป็นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง เป็นสื่อกลางตั้งต้น ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ การเรียนรู้ และสร้างอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเมื่อมีประสบการณ์ร่วมที่เข้าใจความหมายได้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นวัฒนธรรมทางภาษา ทางการพิมพ์ เขียน อ่าน ของมนุษย์ เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะของการสร้างสื่อ การสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสาร ใช้ถ่ายทอด ส่งต่อสารในกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ฯลฯ ดังที่ปรากฏเห็นการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งร่วมในปัจจัยสี่รอบตัวเราเสมอ เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ในวิถีการดำรงชีพของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งผู้สร้างสรรค์และหรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์สามารถถือครองลิขสิทธิ์ได้ยืนยาวร่วม 100 ปี

5.ผู้วิจัยได้นำฟ้อนต์ชุดตระกูลนี้ไปใช้ประโยชน์จริงและมอบเป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป ในเขตจังหวัดชัยนาทและจังหวัดปราจีนบุรี ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ในโครงการวิจัยอันเป็นผลสืบเนื่องต่อมา เป็นโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของชุมชนในปีถัดมา ทำให้มีผู้ประกอบการในชุมชน ได้สิทธิประโยชน์จากการใช้งานลิขสิทธิ์ฟ้อนต์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย สามารถนำไปร่วมใช้งานสื่อสารใช้ในองค์กร ก่อให้เกิดกิจการใหม่ เกิดพัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมออกแบบพัฒนา เป็นต้นทุนเพื่อการสร้างแบรนด์ เครื่องหมายทางการค้า ตราสัญลักษณ์ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น 

1. กับการวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2556) มีผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 8 อำเภอ ได้รับการพัฒนาต้นแบบและไฟล์กราฟิกตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 16 ราย 16 ผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Research KM Site URL: http://chainatotop.blogspot.com

2.การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Research KM Site URL: http://kanchanaburiotop.blogspot.com

3. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี (2557) มีผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการจาก 6 อำเภอ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้ต้นแบบและไฟล์กราฟิกตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จริง จำนวน 20 ราย 20 ผลิตภัณฑ์ ได้บรรจุภัณฑ์จริงเพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ละ 2,000 ชิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Research KM Site URL: http://prachinburi-aec.blogspot.com

4.การวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 ราย ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยพัฒนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Research KM Site URL: http://chainatbrand.blogspot.com

5.ใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ทั้ง 40 แห่ง ทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลงานจากการวิจัยออกแบบฟ้อนต์ มีการปรับแบบใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์


ผลงานจากการวิจัยออกแบบฟ้อนต์ มีการปรับแบบใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ วางตลาดแล้ววันนี้ ชื่อฟ้อนต์ ดีบี บางพูด มี 4 สไตล์ครับ จำหน่ายร่วมกับฟ้อนต์ในชุดที่ 11 ซึ่งมีฟ้อนต์อื่นๆอีกรวม 12 ชุด โดยบริษัท ดีบีฟ้อนต์  เชิญอุดหนุนได้ที่ http://www.dbfont.biz/fontsample.php

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ได้นำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง“การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน” The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 7.12.2013 The 7th International Research Conference Academics-Research on "Sustainable Local Development toward ASEAN Community". At Uttaradit Rajabhat University ,Uttradit Province,Thailand.Participated as Oral Presenter of research title" The design and development of typeface and font computer program:CRU font family." Group : Innovation Social and Technology Research Presentation 1.at 13.20-13.40 ICIT 4th Floor Room no.404

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดฟ้อนต์ผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Typeface design is not a quick or easy job


Design and developing a usable text typeface is not a quick or easy job; it integrates art, design,skill,technical,computer knowledge, and hard work.
Assistant Professor Prachid Tinnabutr,2013

การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์ (Typeface design and development) ให้สามารถนำไปใช้งานกับการพิมพ์ได้ดีนั้น นับเป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลา การทุ่มเทเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเป็นภาระงานที่ผู้ออกแบบพัฒนาจำเป็นจะต้องมีการใช้ความชำนาญทางศิลปะและการออกแบบ ทักษะ ฝีมือ ความรู้ทางเทคนิค ทางคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมนั่นเอง
ผศ.ประชิด ทิณบุตร, 2556