3.การสร้างสรรค์ (ส.2)

ย่อสรุปการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
.1 เพื่อออกแบบพัฒนาแบบชุดตัวอักษรและตัวพิมพ์(Typefaces Design) ภายใต้ระบบอัตลักษณ์แบบตัวอักษรทางการพิมพ์ชุดตระกูลซีอาร์ยู(CRU-Fonts family) ให้มีแม่แบบ(Template)น้ำหนักและรูปแบบหลากหลาย(Styles and weights) ให้เหมาะสมตามระบบมาตรฐานการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถรองรับการปรับแก้และการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดได้สืบเนื่อง 
2. เพื่อจัดทำไฟล์รูปแบบและน้ำหนัก(Styles and weights)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ที่เป็นไฟล์มาตรฐานกลางที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ติดตั้ง(Install)ร่วมใช้งานในโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบพาณิชย์(Commercial operating systems)และโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ open source operating systems

การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู
มี กรอบแนวคิดสร้างสรรค์ การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู คือ


ต้องการออกแบบพ้ฒนารูปแบบตัวพิมพ์(Typeface)ทั้งอักษรละตินและอักษรไทย เพื่อนำไปใช้ร่วมเป็นชุดข้อมูลรูปอักขระในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์(Font)เดียวกัน ด้วยการกำหนดใช้ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยให้เป็นชื่อแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู (CRU Font Family) ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้ผลิตและผู้ถือครองลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งออกแบบ - เขียนแบบและโปรแกรมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย(Font Styles) ใช้แม่แบบที่มีการกำหนดสัดส่วนโครงสร้างมาตรฐานตามระบบตัวพิมพ์ดิจิตัล(Digital Type) ด้วยรูปอักขระที่สื่อแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ(Coporate Identity Typeface) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

l.การศึกษาและสืบค้น(.1) Research
2.การสร้างสรรค์ตามสมมติฐาน-การเขียนแบบและกำหนดโครงสร้างรูปอักขระไทยตามมาตรฐานของราชบัณฑิตยสถานไทยและจัดเรียงรูปอักขระในโปรแกรมฟ้อนต์แล็บ ตามแผนตำแหน่งผังตารางรหัสอักขระมาตรฐาน Unicode เวอร์ชั่น.5.2


3.สร้างแม่แบบไฟล์ตารางรูปอักขระด้วยโปรแกรมฟ้อนต์แล็ป (CRU Font Table Template for FontLab File) เวอร์ชั่น  5.2 โดยใช้ชื่อ CRU Fonts Template เพื่อการโปรแกรมข้อมูลและแปลงเป็นไฟล์ฟ้อนต์

การทดสอบเว็บฟ้อนต์ CRU Fonts Family ผ่านทางเว็บไซต์ www.typetester.org 
2.การติดตั้งและทดสอบฟ้อนต์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางกราฟิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น