วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ได้นำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง“การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน” The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 7.12.2013 The 7th International Research Conference Academics-Research on "Sustainable Local Development toward ASEAN Community". At Uttaradit Rajabhat University ,Uttradit Province,Thailand.Participated as Oral Presenter of research title" The design and development of typeface and font computer program:CRU font family." Group : Innovation Social and Technology Research Presentation 1.at 13.20-13.40 ICIT 4th Floor Room no.404

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดฟ้อนต์ผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Typeface design is not a quick or easy job


Design and developing a usable text typeface is not a quick or easy job; it integrates art, design,skill,technical,computer knowledge, and hard work.
Assistant Professor Prachid Tinnabutr,2013

การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์ (Typeface design and development) ให้สามารถนำไปใช้งานกับการพิมพ์ได้ดีนั้น นับเป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลา การทุ่มเทเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเป็นภาระงานที่ผู้ออกแบบพัฒนาจำเป็นจะต้องมีการใช้ความชำนาญทางศิลปะและการออกแบบ ทักษะ ฝีมือ ความรู้ทางเทคนิค ทางคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมนั่นเอง
ผศ.ประชิด ทิณบุตร, 2556

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลงานการออกแบบฟ้อนต์ งานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์(Creative Research) CRU-font familyเรียนทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม และขอขอบคุณที่กรุณามีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยของกระผมในครั้งนี้ 
 ในปี 2556 นี้มีการพัฒนาและโปรแกรมใหม่ตาม template ใหม่ ชื่อ CRU Font Template มีแบบตัวพิมพ์ จำนวน 4 ชุด รวม 24 รูปแบบ คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 1.CRU ChandJarus 56 2.CRU ChandJarus 56 Italic 3.CRU ChandJarus 56 Expd 4.CRU ChandJarus 56 Expd Italic 5.CRU ChandJarus 56 Expd 3D 6.CRU ChandJarus 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 7.CRU Chandra 56 8.CRU Chandra 56 Italic 9.CRU Chandra 56 Expd 10.CRU Chandra 56 Expd Italic 11.CRU Chandra 56 Expd 3D 12.CRU Chandra 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 13.CRU Chandrakasem 56 14.CRU Chandrakasem 56 Italic 15.CRU Chandrakasem 56 Expd 16.CRU Chandrakasem 56 Expd Italic 17.CRU Chandrakasem 56 Expd 3D 18.CRU Chandrakasem 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 19.CRU LanChand 56 20.CRU LanChand 56 Italic 21.CRU LanChand 56 Bold 22.CRU LanChand 56 Bold Italic 23.CRU LanChand 56 Expd 24.CRU LanChand 56 Expd Italic บันทึกเป็นไฟล์ฟ้อนต์เป็น 3 ชนิดคือ .ttf,.otfและwoff รวมจำนวนไฟล์ทั้งสิ้น 72 ไฟล์ ตามวาระครบรอบ 72 ปี จันทรเกษม เมื่อปี 2555  สำหรับการเผยแพร่ผลงานออกแบบฟ้อนต์ที่สมบูรณ์ และมอบให้ให้มีการดาวน์โหลดไปใช้งานบางฟ้อนต์นั้น ให้ท่านติดตามได้จากที่ เว็บไซต์ www.chandrakasem.info และที่ www.thaifont.info ที่ผู้วิจัยจะได้นำเสนอผลผลงานวิจัยในลำดับต่อไป


ลงานการออกแบบฟ้อนต์เป็นงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ( Creative Research ) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีพ.ศ. 2555 ชื่อฟ้อนต์จันทรา หนึ่งในชุดฟ้อนต์ตระกูล CRU-Font Family ทดลองนำมาจัดองค์ประกอบให้เห็นการนำไปใช้งานจริงในลักษณะของ Poster Presentation ทำด้วย Illustrator แล้วส่งออกเป็นไฟล์.jpg หรือ .psd