4.สรุปผลงาน(ส.3)

ผลงานออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู มี กรอบแนวคิดสร้างสรรค์ การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู คือ

ต้องการออกแบบพ้ฒนารูปแบบตัวพิมพ์(Typeface)ทั้งอักษรละตินและอักษรไทย เพื่อนำไปใช้ร่วมเป็นชุดข้อมูลรูปอักขระในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์(Font)เดียวกัน ด้วยการกำหนดใช้ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยให้เป็นชื่อแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู (CRU Font Family) ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้ผลิตและผู้ถือครองลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งออกแบบ - เขียนแบบและโปรแกรมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย(Font Styles) ใช้แม่แบบที่มีการกำหนดสัดส่วนโครงสร้างมาตรฐานตามระบบตัวพิมพ์ดิจิตัล(Digital Type) ด้วยรูปอักขระที่สื่อแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ(Coporate Identity Typeface) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลการวิจัยสร้างสรรค์ ทำให้ได้ผลงานแบบตัวพิมพ์มาตรฐานตระกูลซีอาร์ยู จำนวน 4 ชุด ชุดละ 6 รูปแบบ บันทึกเป็นไฟล์ฟ้อนต์ 3 ชนิด คือ TrueType(.ttf) , OpenType(.otf)และ Webfont (.woff) รวมจำนวนทั้งสิ้น 72 ไฟล์ ตามวาระครบรอบ 72 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังมีรูปเล่มคู่มือสื่อแสดงคุณลักษณะและการแจ้งสัญญาอนุญาตใช้(Profile & License Book)ไว้ดังนี้คือ

1.แบบตัวพิมพ์ชุดซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 : CRU LanChand 56 Version 2.000 รวม 18 ไฟล์ จุดประสงค์ในการออกแบบฟ้อนต์ในชุดนี้ เพื่อใช้เป็นแบบตัวเรียงพิมพ์เนื้อหา(Body Text) และได้พัฒนาให้มีรูปแบบตัวพิมพ์ ตัวหนา(Bold)ตัวขยายแนวกว้าง(Expand) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นชุดเดียวกันในวัตถุประสงค์เพื่อการแน้นและการตกแต่งเนื้อหาส่วนหัวเรื่องหลัก-รอง(Heading and Sub Heading)ให้เป็นชุดเอกลักษณ์เดียวกันดังที่แสดงตัวอย่างประกอบในเล่มเอกสารแสดงขนาดและการนำไปใช้งาน คลิกที่ภาพเพื่อเปิด-เข้าถึงไฟล์ที่เชื่อมโยง-ดูภาพขนาดใหญ่ขยายตามคำสั่งโปรแกรมที่ใช้ปุ่มคำสั่งกำกับ
1.1 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท TrueType (.ttf) จำนวน 6 ไฟล์ได้แก่ CRU LanChand 56 Regular.ttf , CRU LanChand 56 Italic.ttf , CRU LanChand 56 Bold.ttf ,CRU LanChand 56 Bold Italic.ttf ,CRU LanChand 56 Expd.ttf,CRU LanChand 56 Expd Italic.ttf
1.2 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท OpenType (.otf) จำนวน 6 ไฟล์ ได้แก่ CRU LanChand 56 Regular.otf , CRU LanChand 56 Italic.otf , CRU LanChand 56 Bold.otf ,CRU LanChand 56 Bold Italic.otf ,CRU LanChand 56 Expd.otf,CRU LanChand 56 Expd Italic.otf
1.3. ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท Web Open Font Format (.woff) จำนวน 6 ไฟล์ ได้แก่ CRU LanChand 56 Regular.woff , CRU LanChand 56 Italic.woff , CRU LanChand 56 Bold.woff ,CRU LanChand 56 Bold Italic.woff,CRU LanChand 56 Expd Italic.woff

2.แบบตัวพิมพ์ชุดซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 CRU Chandrakasem 56 เวอร์ชั่น 2.000 กำหนดให้เป็น Display Typeface พัฒนาจากรูปแบบเดิมคือ CRU Chandrakasem มีทั้งสิ้น 16 ไฟล์
2.1 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท TrueType (.ttf) จำนวน 6 ไฟล์ได้แก่ CRU Chandrakasem 56 Regular.ttf , CRU Chandrakasem 56 Italic.ttf , CRU Chandrakasem 56 Bold.ttf ,CRU Chandrakasem 56 Bold Italic.ttf ,CRU Chandrakasem 56 Bold Italic.ttf
2.2 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท OpenType (.otf) จำนวน 6 ไฟล์ ได้แก่ CRU Chandrakasem 56 Regular.otf , CRU Chandrakasem 56 Italic.otf , CRU Chandrakasem 56 Expd.otf ,CRU Chandrakasem  56 Expd Italic.otf ,CRU Chandrakasem 56 Expd 3D.otf,CRU Chandrakasem 56 Expd 3D Italic.otf
2.3. ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท Web Open Font Format (.woff) จำนวน 6 ไฟล์ ได้แก่ CRU Chandrakasem 56 Regular.woff , CRU Chandrakasem 56 Italic.woff, CRU Chandrakasem 56 Expd.woff ,CRU Chandrakasem  56 Expd Italic.woff,CRU Chandrakasem 56 Expd 3D.woff,CRU Chandrakasem 56 Expd 3D Italic.woff
3.แบบตัวพิมพ์ชุดซีอาร์ยู จันทรา 56 CRU Chandra 56 Version 1.000 รวมทั้งสิ้น 18 ไฟล์ เป็น Display Typeface ที่พัฒนาต่อยอดแตกลายใหม่
3.1 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท TrueType (.ttf) จำนวน 6 ไฟล์ได้แก่ CRU Chandra 56 Regular.ttf , CRU Chandra 56 Italic.ttf , CRU Chandra 56 Bold.ttf ,CRU Chandra 56 Bold Italic.ttf ,CRU Chandra 56 Bold Italic.ttf
3.2 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท OpenType (.otf) จำนวน 6 ไฟล์ ได้แก่ CRU Chandra 56 Regular.otf , CRU Chandra 56 Italic.otf , CRU Chandra 56 Expd.otf ,CRU Chandra  56 Expd Italic.otf ,CRU Chandra 56 Expd 3D.otf,CRU Chandra 56 Expd 3D Italic.otf
3.3. ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท Web Open Font Format (.woff) จำนวน 6 ไฟล์ ได้แก่ CRU Chandra 56 Regular.woff , CRU Chandra 56 Italic.woff, CRU Chandra 56 Expd.woff ,CRU Chandra  56 Expd Italic.woff,CRU Chandra 56 Expd 3D.woff,CRU Chandra 56 Expd 3D Italic.woff
4.แบบตัวพิมพ์ชุดซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 CRU ChandJarus 56 รวม 18 ไฟล์ เป็น Display Typeface ที่พัฒนาต่อยอดแตกลายใหม่
4.1 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท TrueType (.ttf) จำนวน 6 ไฟล์ได้แก่ CRU ChandJarus 56 Regular.ttf , CRU ChandJarus 56 Italic.ttf , CRU ChandJarus 56 Bold.ttf ,CRU ChandJarus 56 Bold Italic.ttf ,CRU ChandJarus 56 Bold Italic.ttf
4.2 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท OpenType (.otf) จำนวน 6 ไฟล์ ได้แก่ CRU ChandJarus 56 Regular.otf , CRU ChandJarus 56 Italic.otf , CRU ChandJarus 56 Expd.otf ,CRU ChandJarus  56 Expd Italic.otf ,CRU ChandJarus 56 Expd 3D.otf,CRU ChandJarus 56 Expd 3D Italic.otf
4.3. ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท Web Open Font Format (.woff) จำนวน 6 ไฟล์ ได้แก่ CRU ChandJarus 56 Regular.woff , CRU ChandJarus 56 Italic.woff, CRU ChandJarus 56 Expd.woff ,CRU ChandJarus  56 Expd Italic.woff,CRU ChandJarus 56 Expd 3D.woff,CRU ChandJarus 56 Expd 3D Italic.woff

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น